LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พยาบาล

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

ผู้ช่วยการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยตามบ้าน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
กศน.เขตบางคอแหลม กทม.
ฉะเชิงเทรา
(ท่ากระดาน, สนามชัยเขต)

พนักงานธุรการ,ผู้ช่วยพยาบาล

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระยอง
(มาบตาพุด, เมืองระยอง)

ผู้ชพยาบาล

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวจุลมณีอุทุมพรพิสัย
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

พยาบาล

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 24 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
วิทยาลัยคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงเรียน

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นครพนม
(นาแก, นาแก)

พนักงานธุรการ โรงพยาบาล

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรัยนท่าช้างวิทยาคาร
ลพบุรี
(เขาพระงาม, เมือง)

HR,จัดซื้อ,Logistic,nursery

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองเหล่า, ม่วงสามสิบ)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

พนักงานประจำคลินิค,ร้านขายยา,โรงพยาบาล,โรงงาน

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาคาย, ตาลสุม)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นครราชสีมา
( ต.กุดน้อย, อ.สีคิ้ว)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ 
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สระบุรี
(ตาลเดี่ยว, แก่งคอย)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ระยอง
(วังหว้า, แกลง)

ธุรกิจสถานพยาบาล

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ธุรกิจสถานพยาบาล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
สตูล
(ฉลุง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

23 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
ศิริบรรจงบริบาล
หนองบัวลำภู
(กุดดินจี่, นากลาง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล,ดูแลผู่สูงอายุ

23 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ศรีดงเย็น, ไชยปราการ)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

23 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนรัษฎา
ตรัง
(คลองปาง, รัษฎา)

ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานขายPC

23 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
รร มัธยมตระการพืชผล
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บึ่งกุ่ม)

ผู้ช่วยพยาบาล

22 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
รร.คันธพิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ผู้ช่วยพยาบาล

22 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองไผ่
เพชรบูรณ์
(ตำบลหนองไผ่, อำเภอหนองไผ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat